Uchwała Nr XXIII/154/08 Rady Miasta Rabka-Zdrój dnia 05 marca 2008 r. sprawie: utworzenia Zespołu Szkół w Ponicach na terenie Gminy Rabka-Zdrój.

Data: 2008-03-05, Numer: 154, Kadencja: 2006 - 2010

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt. l, art. 58 ust. l, 2 i 6, art. 62 ust. l w związku z art. 5c pkt. l ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h, art. 40 ust. l oraz art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po zapoznaniu się z opinią Małopolskiego Kuratora Oświaty znak: DNT.DH. 511/53/07 z dnia 15 stycznia 2008 r. - Rada Miasta Rabka-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1

1. Z dniem l września 2008 r. tworzy się Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach, w skład którego wchodzą:
   1) Szkoła Podstawowa w Ponicach
   2) Gimnazjum w Ponicach
zwany dalej "Zespołem".

 

2. Akt założycielski Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach stanowi załącznik  nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Obwód Zespołu obejmuje teren sołectwa Ponice.

§ 3

Organizację Zespołu określa statut stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Rabka-Zdrój.

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2008 r.

 

Załącznik nr1

do Uchwały Nr XXIII/154./08

Rady Miasta Rabka-Zdrój

z dnia 05 marca 2008 roku

 

 

AKT ZAŁOŻYCIELSKI

ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I GIMNAZJUM W PONICACH

 

1. Typ Szkoły – sześcioletnia szkoła podstawowa i trzyletnie gimnazjum

2. Nazwa szkoły – Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach

3. W skład Zespołu wchodzą:

• Szkoła Podstawowa im. Antoniny Zachary-Wnękowej w Ponicach

• Gimnazjum w Ponicach

4. Siedzibą Zespołu jest budynek Nr 105 w Ponicach

5. Obwód szkolny obejmuje sołectwo Ponice

 

 

 Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXIII/154./08

Rady Miasta Rabka-Zdrój

z dnia 05 marca 2008 roku

 

 

STATUT

ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 I GIMNAZJUM W PONICACH

 

§ 1

1. Nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach.

2. W skład Zespołu wchodzą:

− Szkoła Podstawowa im. Antoniny Zachary-Wnękowej w Ponicach

− Gimnazjum w Ponicach

3. Siedzibą Zespołu jest budynek Nr 105 w Ponicach.

§ 2

1. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach używa pieczęci nagłówkowej wspólnej dla obydwu szkół wchodzących w jego skład o treści:

 

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach

Ponice 105

34-700 Rabka-Zdrój

§ 3

Cele i zadania Szkół wchodzących w skład Zespołu określone są w Statutach tych Szkół.

§ 4

1. Organami Zespołu są:

a) Dyrektor Zespołu

b) Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej

c) Rada Rodziców Szkoły Podstawowej

d) Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej

e) Rada Pedagogiczna Gimnazjum

f) Rada Rodziców Gimnazjum

g) Samorząd Uczniowski Gimnazjum

2. Kompetencje, zasady działania oraz sposoby rozwiązywania sporów między organami określają odpowiednio Statut Szkoły Podstawowej i Statut Gimnazjum.

3. W sytuacjach konfliktowych, w których rozwiązanie nie jest możliwe w sposób opisany w statutach szkół rolę mediatora powinien podjąć zespół mediacyjny powołany wspólnie przez wszystkie organy Zespołu.

 

§ 5

1. Zespołem kieruje Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach.

2. Ilekroć w Statucie Szkoły Podstawowej i Statucie Gimnazjum jest mowa o Dyrektorze należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach.

 

3. Dyrektor Zespołu w szczególności:

a) kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz;

b) sprawuje nadzór pedagogiczny;

c) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

d) realizuje uchwały Rad Pedagogicznych, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu zaopiniowanym przez Rady Pedagogiczne i Rady Rodziców, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę Zespołu;

f) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

g) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;

h) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów, przeprowadzanych w Zespole.

3. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor Zespołu w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu;

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu.

4. Dyrektor Zespołu w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radami Pedagogicznymi, Rodzicami i Samorządami Uczniowskimi.

§ 6

1. Postanowienia zawarte w Statucie Szkoły Podstawowej i Statucie Gimnazjum pozostają w mocy za wyjątkiem uregulowanych odmiennie w niniejszym Statucie.

2. Dokonywanie zmian w Statucie Zespołu odbywa się w trybie określonym w ustawie.

 

§ 7

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2008 r.